Fatura Basımı İçin Gerekli Belgeler

Fatura Basımı İçin Gerekli Belgeler,

Vergi Levhası,

İmza Sirküleri,

Kimlik Fotokopisi

 136- Yeni TTK'ya göre; sermaye şirketinden şahıs şirketine dönüşmek mümkün müdür?

Yeni TTK'da, ticaret şirketlerinin tür değiştirme işlemleri ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş ve hangi şirketlerin hangi şirkete dönüşebilecekleri belirlenmiştir. Buna göre, bir sermaye şirketinin başka türde bir sermaye şirketine ve kooperatife, bir kollektif veya komandit şirketin kooperatif dâhil diğer tüm şirket türlerine, bir kooperatifin ise yalnızca bir sermaye şirketine dönüşmesine izin verilmiştir. Dolayısıyla bir sermaye şirketinin (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket) doğrudan bir şahıs şirketine (kolektif veya komandit) dönüşmesi mümkün değildir.

 72 I Vergi ve Sigorta Primi Affı

 Bununla birlikte, bir ticaret şirketi, bir ticari işletmeye dönüşebile­cektir. Bunun için ise söz konusu ticaret şirketinin paylarının tümünün, ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişiler tarafından devralınması ve ticari işletmenin bu kişi veya kişiler adına ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.

137-  Yeni TTK'ya göre; gerçek kişi tacirler ile şahıs şirketleri tarafı
dan kullan
ılan her türlü kâğıt ve belgede hangi bilgilere yer verilmesi
gerekmektedir?

Yeni TTK'ya göre; gerçek kişi tacirler ile şahıs şirketlerince (kollektif şirket ve komandit şirket) kullanılan kâğıt ve belgelerde aşağıda belirtilen bilgi­lere yer verilmesi gerekmektedir.

GERÇEK KİŞİ TACİRLERİ                     

a) Ticaret sicili numarası 

b) Ticaret unvanı

c)  İşletmenin merkezi                           

ŞAHIS ŞİRKETLERİ 

a) Ticaret sicili numarası

b) Ticaret unvanı  

c) İşletmenin merkezi

138- Yeni TTK'ya göre; sermaye şirketleri tarafından kullanılan her tür­lü kâğıt ve belgede hangi bilgilere yer verilmesi gerekmektedir?

Yeni TTK'ya göre; sermaye şirketlerince kullanılan kâğıt ve belgelerde aşağıda belirtilen bilgilere yer verilmesi gerekmektedir 

ANONİM ŞİRKETİ                              

a) Ticaret sicili numarası                      

b) Ticaret unvanı                                   

c) İşletmenin merkezi

d) Taahhüt edilen sermaye

e) Ödenen sermaye

f)  İnternet sitesi adresi

g) İnternet sitesi numarası

h) Yönetim kurulu başkanı

ve üyelerinin ad ve soyadları

 LİMİTED ŞİRKETİ

a) Ticaret sicili numarası

b) Ticaret unvanı

c) İşletmenin merkezi

d) Taahhüt edilen sermaye

e) Ödenen sermaye

f)  İnternet sitesi adresi

g) İnternet sitesi numarası

h) Müdür veya müdürlerin ad ve soyadları

SER. PAY. BÖL. KOM. ŞTİ.

a) Ticaret sicili numarası

b) Ticaret unvanı

c) İşletmenin merkezi

d) Taahhüt edilen sermaye

e) Ödenen sermaye

f) İnternet sitesi adresi

g) İnternet sitesi numarası

h) Yönetici veya yöneticilerin ad ve soyadları

 YENİ TTK  I 73

Öte yandan, sermaye şirketlerinde yönetim organı üyesi olmayan kişilerin adlarının ve soyadlarının kullanılan kâğıt ve belgelerde gösteril­mesine yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim organından anlaşılması gereken anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, limited şirketlerin müdür veya müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici veya yöneticileridir. Konuyu örneklemek gerekirse; ABC Turizm AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Bay (A), yönetim kurulu üyesi Bayan (B), Genel Müdürü Bayan (C), Genel Müdür Yardım­cısı Bay (D), işletme Müdürü Bay (E) ve İnsan Kaynakları Müdürü Ba­yan (F)'dir. Bu şirket tarafından kullanılacak kâğıt ve belgelerde sadece yönetim organı üyesi olan yönetim kurulu başkanı Bay (A) ile yönetim kurulu üyesi Bayan (B) 'nin ad ve soyadına yer verilecektir. Diğer yöneti­ciler, anonim şirketin yönetim organı konumundaki yönetim kurulunun üyesi olmadıkları için bu kişilerin ad ve soyadlarına düzenlenecek kâğıt ve belgelerde yer verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Yine, DEF İnşaat Limited Şirketi'nin müdürü Bay (A), bu şirketin Muğla Şubesinin müdü­rü Bay (Ö) ve Kars Şubesinin müdürü Bayan (J) 'dir. DEF İnşaat Limited Şirketi tarafından kullanılacak kâğıt ve belgelerde sadece limited şirketin yönetim organını oluşturan müdür Bay (A) 'nın ad ve soyadına yer verile­cek, şirketin şube yöneticisi konumundaki müdürlerin ad ve soyadlarına ise kullanılacak kâğıt ve belgelerde yer verilmeyecektir.

 

 

 

 

|